Servisa noteikumi

1. Nododot ierīci remontā, klients ar parakstu apliecina, ka:

  • Servisa aktā norādītā kontaktinformācija un dati par iekārtu, tās komplektāciju ir fiksēti precīzi;
  • Piekrīt zemāk minētajiem noteikumiem.

2. Diagnostika ir bezmaksas pakalpojums tikai tad, ja serviss ir konstatējis defektu, un klients piekrīt piedāvātajam remontdarbu izcenojumam. Ja klients atsakās veikt remontu par piedāvāto summu, tiek piemērota minimālā diagnostikas maksa 15,00€ + PVN.

3. Visiem servisa pakalpojumiem tiek piemērota darba stundas likme – 40.00 € + PVN/ h. Visi citi servisa darbi, kuri nepakļaujās darba stundu likmes izcenojumiem, tiek atrunāti ar klientu individuāli vienojoties.

4. Klientam ir pienākums 30 dienu laikā kopš remontdarbu fakta izziņošanas (SMS, telefoniski un/vai e-pasts) izņemt savu ierīci no servisa. Ja ierīce norādītajā termiņā netiek izņemta, klients maksā pakalpojuma sniedzējam glabāšanas maksu 1,00€ + PVN apmērā par katru kavēto dienu. Ja klients ierīci no servisa centra neizņem ilgāk par 365 dienām (1 gads), pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs iekārtu utilizēt, par to iepriekš brīdinot klientu (SMS, telefoniski un/vai e-pasts).

4. Saņemot iekārtu no servisa, klientam ir pienākums pārliecināties par izpildīto remontdarbu kvalitāti – vai ir novērsti servisa aktā pieteiktie defekti, vai remonta laikā nav radušies citi defekti, vai iekārta ir tādā pat komplektācijā, kā norādīts servisa pieņemšanas aktā.

5. Parakstot servisa nodošanas aktu, klients ar savu parakstu apliecina, ka pakalpojumu sniedzējs SIA “AMRO BALTIC”, ir pienācīgā kārtā, termiņos un kvalitātē izpildījis uzdotos servisa darbus, klientam nav pretenziju pret izpildīto darbu kvalitāti un iekārtas vizuālo stāvokli nav.